YU-jaoston ohjesääntö

Maksu- ja kuluohje 2016

 

Posion Pyrintö ry yleisurheilujaosto
Maksu- ja kuluohje 2016

Yleistä
Posion Pyrintö ry:n yleisurheilujaoston toimintaan ja/tai Posion Pyrintö ry:tä Suomen Urheiluliiton alaisissa yleisurheilukilpailuissa edustavan urheilijan yleisurheilujaostolle suoritettaviin maksuihin ja yleisurheilujaoston urheilijalle suorittamiin tukiin sovelletaan
tätä ohjetta, edellyttäen että yleisurheilujaoston taloudellisesta asemasta ei muuta johdu tai yleisurheilujaosto erikseen toisin päätä.

Pääsääntöisesti yleisurheilujaosto määrittelee urheilijan yleisurheilujaostolle suoritettavat maksut ja yleisurheilujaoston urheilijalle suorittamat tuet ennakkoon kutakin kalenterivuotta varten edellisen vuoden aikana.

Maksujen ja tukien suuruus määritellään siten, että yleisurheilujaoston kunkin kalenterivuoden kulut voidaan pääsääntöisesti kattaa yleisurheilujaoston kyseisen vuoden tuloilla.

Yleisurheilujaoston kalenterivuodelle ennakkoon määrittelemät maksut ja tuet eivät ole yleisurheilujaostoa sitovia, eivätkä perusta urheilijalle ehdotonta oikeutta saada tukia.

Mikäli kalenterivuoden aikana ilmenisi, että yleisurheilujaoston kulut kalenterivuodelta ovat ylittämässä kuluvan vuoden aikana yleisurheilujaostolle kertyvät tulot, leikataan urheilijoille suoritettavia tukia osittain tai kokonaan alijäämän määrästä riippuen.

Lisenssimaksu ja maksut seuralle ja yleisurheilujaostolle
Posion Pyrintö ry:n yleisurheilujaoston toimintaan ja/tai Posion Pyrintö ry:tä Suomen Urheiluliiton alaisissa yleisurheilukilpailuissa edustavan urheilijan tulee suorittaa:

1) Yleisurheilulisenssimaksu Suomen Urheiluliitolle (SUL):
- Suomen Urheiluliiton liittovaltuuston päätöksellä lisenssi on pakollinen kilpailulupa kaikissa virallisissa yleisurheilukilpailuissa.
- Urheilija huolehtii itse lisenssimaksun suorittamisesta Suomen Urheiluliitolle (http://www.yleisurheilu.fi/seurat/yleisurheilulisenssit,
jossa ohjeet ja linkki maksuun).

Lisenssin hinnat ovat 1.10.2015 alkaen:
* 2002 tai aiemmin syntyneet 27 € (14-vuotiaat ja yli)
* 2003 - 2008 välisenä aikana syntyneet 17 € (8-13-vuotiaat)
* 2009 ja myöhemmin syntyneet 10 € (7-vuotiaat ja alle)

Lisenssi sisältää:
* Kilpailupa SUL:n alaisissa kilpailuissa.
* Kilpailukalenteri-ilmoittautuminen
* Spurtti News -lehti 8 - 13 vuotiaille (1 kpl/perhe, 2003 - -2008 välisenä aikana syntyneet).

* Ifin tapaturmavakuutus (v. 1997 ja myöhemmin syntyneet)
HUOM! Mikäli olet 20 v. tai vanhempi varmista, että sinulla on kattava vakuutus.
Lisenssi ja siihen liittyvä tapaturmavakuutus, joka on ostettu 1.10.2015 jälkeen ovat voimassa maksupäivästä vuoden 2016 loppuun saakka (31.12.2016).

Lisenssi tulee olla maksettuna hyvissä ajoin ennen kilpailuun ilmoittautumista ja osallistumista. Maksettuaan lisenssin ilmoita siitä Ari Riihimäelle (riihimaki.ari@gmail.com, puh.0504387196 tai Marjo Ruokamolle (maju.ruokamo@gmail.com, puh.0405367766)


2) Jäsenmaksu seuralle (Posion Pyrintö ry):
- Jäsenmaksun suuruus on 10,00 euroa / urheilija tai 20,00 euroa / perhe; perhemaksu kattaa kaikki perheen alle 18 -vuotiaat lapset.
18 -vuotiaan ja sitä vanhemman urheilijan tulee aina maksaa täysi jäsenmaksu.

- Jäsenmaksun voi suorittaa suoraan Posion Pyrinnön tilille tai yleisurheilujaoston tilille.
Jäsenmaksun suorittamisesta tulee ilmoittaa yleisurheilujaostolle, Ari Riihimäelle (riihimäki.ari@gmail.com, puh.0504387196) tai Marjo Ruokamolle (maju.ruokamo@gmail.com, puh.0405367766).

- Mikäli urheilija osallistuu useamman Posion Pyrinnön jaoston (hiihto, jääkiekko,suunnistus, yleisurheilu) toimintaan, riittää että seuran jäsenmaksu on maksettu yhteen kertaan.

3) Aktiivimaksu yleisurheilujaostolle (vapaaehtoinen):
- Mikäli urheilija haluaa saada yleisurheilujaostolta erityistä taloudellista tukea yleisurheilutoimintansa harjoittamiseen, tulee urheilijan maksaa yleisurheilujaostolle aktiivimaksu.

- Aktiivimaksun suuruus on kolmesataa (300,00) euroa / kalenterivuosi (2016).
- Aktiivimaksun voidaan kokonaan tai osittain kattaa siten, että urheilija tai tämän huoltaja tai muu tukija osallistuu yleisurheilujaoston hyväksi tehtävään talkootoimintaan.

- Aktiivimaksun kattamiseksi tehtävänä talkootoimintana huomioidaan osallistuminen varojen keräämiseksi yleisurheilujaostolle tehtävään talkootoimintaan sekä yleisurheilujaoston järjestämien yleisurheilukilpailujen toimitsijatehtävät.

Talkootoimintaan osallistuminen huomioidaan vähintään 15 vuotta täyttäneen talkootyöntekijän osalta 10,00 euroa / talkootunti ja alle 15 vuotta täyttäneen talkootyöntekijän osalta enintään 8,00 euroa / tunti.

- Aktiivimaksun suorittamiseksi huomioitavat talkootunnit ja niiden tekijä tulee ilmoittaa yleisurheilujaostolle, Ari Riihimäelle (riihimäki.ari@gmail.com, puh.0504387196) tai Marjo Ruokamolle (maju.ruokamo@gmail.com, puh.0405367766).

Edellä mainittujen jäsen- ja aktiivimaksujen lisäksi yleisurheilujaosto voi periä maksuja yksin tai yhdessä jonkun toisen tahon kanssa järjestämiinsämatkoihin, leireihin tai muuhun sellaiseen osallistuvilta järjestelykulujen kattamiseksi.

2. Ylesiurheilujaoston tuki

2.1. Jäsenmaksun suorittaneen urheilijan tuki
Jäsenmaksun suorittanut urheilija saa:

- Oikeuden osallistua Suomen Urheiluliiton alaisiin yleisurheilukilpailuihin edustaen Posion Pyrintöä.
Osallistumis- ja edustusoikeuden edellytyksenä on, että urheilijalla on voimassa oleva yleisurheilulisenssi.

- Oikeuden osallistua Posion Pyrinnön järjestämiin yleisurheilukilpailuihin suorittamatta kilpailun osanottomaksua.

Osallistumisoikeuden edellytyksenä on, että urheilijalla on voimassa oleva
yleisurheilulisenssi.

2.2. Aktiivimaksun suorittaneen urheilijan tuki

2.2.1. Kilpailujen osanottomaksut

- Aktiivimaksun suorittaneelle urheilijalle korvataan Suomen Urheiluliiton alaisten yleisurheilukilpailujen osanottomaksut.
Urheilijan tulee ilmoittaa yleisurheilujaostolle kilpailuun osallistumisesta sekä maksutiedot viimeistään kaksi (2) päivää ennen osallistumismaksun viimeistä maksupäivää.


Siltä osin kuin urheilija ei ole ilmoittanut yleisurheilujaokselle kilpailuun osallistumisesta ja maksutiedoista osallistumismaksun suorittamiseksi kilpailunjärjestäjälle viimeistään kaksi (2) päivää ennen osallistumismaksun viimeistä maksupäivää, vastaa urheilija itse osallistumismaksun suorittamisesta ajallaan kilpailunjärjestäjälle ja voi hakea osallistumismaksuja yleisurheilujaokselta kauden päätyttyä kuitteja vastaan.

Mikäli urheilija olisi jättänyt osallistumatta kilpailuun ilman hyväksyttävää syytä, kuten sairastuminen tai loukkaantuminen, tulee urheilijan palauttaa yleisurheilujaostolle tämän mahdollisesti maksama osallistumismaksu.

2.2.2. Leirimaksut

- Aktiivimaksun suorittaneen urheilijan omiin kuluihin suoritetaan tukea Suomen
Urheiluliiton järjestämien piiri-, alue- tai korkeamman tason yleisurheiluleirien leirimaksuihin.

Tukea suoritetaan enintään neljään (4) leiriin / kalenterivuosi ja tukea suoritetaan kolmenkymmenen (30) euron omavastuun ylittävältä osalta enintään
kahdeksankymmentä (80) euroa / leiri.

- Tuki suoritetaan siten, että urheilija maksaa koko leirimaksun ja hakee
yleisurheilujaostolta tukea toimittamalla yleisurheilujaostolle hakemuksen, jonka liitteenä ovat leirinjärjestäjän laskujäljennös ja kuitti urheilijan suorittamasta maksusta.

2.2.3. Matkakulukorvaus

- Aktiivimaksun suorittaneelle urheilijalle suoritetaan matkakulukorvausta matkalta, joka tehdään tarkoituksena osallistua Suomen alueella järjestettävään Suomen Urheiluliiton alaiseen oman alueen yleisurheilun piirin-/alueen- tai Suomenmestaruuskilpailuun.

- Matkakulukorvauksena maksetaan 0,10 euroa / kilometri, kun samoihin kilpailuihin osallistuu 1 – 4 urheilijaa Posion Pyrinnöstä.

Matkakulukorvauksena maksetaan 0,20 euroa / kilometri, kun samoihin kilpailuihin osallistuu 5 – 8 kilpailijaa Posion Pyrinnöstä.

- Mikäli samaan kilpailutapahtumaan matkustaa kilpailijoita useammalla eri autokyydillä, jaetaan em. matkakulukorvaus autojen kesken autoissa kuljetettavien kilpailijoiden lukumäärien mukaan.

- Samaan kilpailutapahtumaan osallistuneet, eri kyydeillä kilpailutapahtumaan kulkeneet kilpailijat hakevat yhdessä matkakulukorvausta yleisurheilujaostolta; hakemuksesta tulee ilmetä, kuinka matkakulukorvaus jaetaan eri kuljettajien kesken.

- Mikäli urheilija kulkee kilpailuun muulla kyydillä kuin omalla autolla, suoritetaan matkakulukorvausta kuitenkin enintään edellä määriteltyä oman auton käytöstä suoritettavan korvauksen suuruisena.

- Matkakulukorvausta varten urheilijan tulee toimittaa kirjallinen matkaselostus, josta ilmenevät matkustusajankohdat ja –reitit.
Matkaselostukseen tulee liittää jostakin internetin reittipalvelusta tulostettu reittiseloste, josta ilmenee matkan pituus.

- Matkakulukorvausta maksetaan vain välittömästi hyväksyttävään kilpailuun osallistumiseksi tehtävältä matkan osalta lyhintä/nopeinta reittiä.

Jos urheilija matkustaa kilpailuun suoraan kotoaan ja palaa kilpailuista suoraan kotiinsa, maksetaan matkakulukorvausta edestakaiselta matkalta lyhintä/nopeinta reittiä vastaavien kilometrien osalta.

Jos urheilija matkustaa kilpailuun keskeyttäen jonkun muun matkan tai jatkaa kilpailusta jollekin muulle matkalle, suoritetaan matkakulukorvausta vain kilpailuun välittömästi liittyvän matkan osalta ja vain enintään kotoa/kotiin mitattua matkaa vastaavan matkan osalta.

Esimerkki: Jos urheilija matkustaa kotoaan Posiolta kilpailuun Kittilään, Kittilästä kilpailun jälkeen Rovaniemelle ja sieltä edelleen vaikkapa lentäen lomalle, suoritetaan urheilijalle matkakulukorvausta vain matkasta Posiolta Kittilään.

Esimerkki: Jos urheilija on muulla kuin kilpailumatkalla, vaikkapa tuttavan mökillä Lappeenrannassa, matkustaa Lappeenrannasta kilpailuun Kemiin ja Kemistä kotiinsa Posiolle, suoritetaan urheilijalle matkakulukorvausta paluumatkasta kilpailuista kotiin sekä kilpailuun menomatkasta sen mukaan kumpi on lyhyempi, matka lähtöpaikalta kilpailupaikalle Kemiin vai matka kotipaikalta Posiolta Kemiin.

Esimerkki: Jos urheilija on muulla kuin kilpailumatkalla, vaikkapa tuttavan mökillä Jyväskylässä, matkustaa Jyväskylästä kilpailuun Lahteen, kilpailusta takaisin Jyväskylään ja myöhemmin kotiinsa Posiolle, suoritetaan urheilijalle
matkakulukorvausta Jyväskylästä Lahteen ja paluumatkasta Lahdesta Jyväskylään; matkoista Posiolta Jyväskylään ja Jyväskylästä Posiolle ei suoriteta korvausta, koska ne liittyvät kilpailijan lomamatkaan.

2.2.4. Ateriakorvaus

- Urheilijalle tai huoltajille ei suoriteta korvausta näiden ravitsemiskuluista.

2.2.5. Majoituskorvaus

- Aktiivimaksun suorittaneelle urheilijalle suoritetaan majoituskorvausta, mikäli urheilija osallistuu Suomen alueella järjestettävään Suomen Urheiluliiton alaiseen yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailuun ja majoitus on välttämätön joko sen vuoksi, että urheilijan lajisuoritukset mainitussa kilpailussa eivät kaikki ole samana päivänä tai urheilusuorituksen kannalta on välttämätöntä, että urheiluja matkustaa mainittuun urheilukilpailuun jo kilpailupäivää edeltävänä päivänä. Välttämättömänä syynä tulee kyseeseen esimerkiksi tilanne, jossa matka kilpailupaikalle on pitkä ja kilpailusuoritus tapahtuu niin aikaiseen kellonaikaan, että kilpailumatkalle lähteminen vasta kilpailupäivän aamuna haittaisi olennaisesti kilpailusuoritukseen valmistautumista.

- Majoituskorvauksena suoritetaan kuitteja vastaan, kuitenkin enintään Verohallinnon kyseiselle vuodelle työmatkakulujen verovapaana kokopäivärahana hyväksymän summan (40,00 euroa 2015) kaksinkertaista määrää vastaava summa (80,00 euroa 2015) varsinaisesta majoitusmaksusta.

- Mikäli urheilijan kanssa yhdessä majoittuu joku toinenkin henkilö, suoritetaan urheilijalle majoituskorvauksena kuitenkin enintään pääluvun mukainen osuus varsinaisesta majoitusmaksusta.

- Urheilijan huoltajan tms. henkilön majoitus tms. kuluista ei suoriteta korvausta.
Esimerkki: Jos urheilija majoittuu kahdestaan jonkun toisen henkilön kanssa samassa huoneessa ja majoituslasku sisältää huonemaksun ja aamupalan eriteltynä, maksetaan urheilijalle majoituskorvauksena 1/2 –osuus majoituslaskun huonemaksun osuudesta ja kuitenkin enintään 40,00 euroa.

2.3. Muu tuki

- Yleisurheilujaosto voi erityisestä syystä päättää tuen suorittamisesta urheilijalle muissakin tapauksissa.
Erityisenä syynä voi tulla huomioitavaksi esimerkiksi osallistuminen pohjoismaiden-, Euroopan- tai maailmanmestaruuskilpailuihin tai Olympialaisiin taikka edustuspaikka Suomen yleisurheilumaajoukkueessa.
Tukea voidaan kuitenkin aina suorittaa kuluihin vain siltä osin, kuin urheilija ei ole saanut kuluihin muuta tukea tai avustusta.

- Yleisurheilujaosto voi erityisestä syystä päättää tuen suorittamisesta
yleisurheilujaoston järjestämän urheilu-, valmennus- ja/tai kilpailutoiminnan
järjestämisen tukemiseksi.

Erityisenä syynä voi tulla huomioitavaksi tuettavan osallistuminen urheilu-, valmennus-ja/tai kilpailutoiminnan järjestämiseen merkittävällä panoksella esimerkiksi valmentajana, huoltajana, matkanjohtajana tai kuljettajana.

- Tukea voidaan suorittaa pääsääntöisesti vain sillä edellytyksellä, että yleisurheilujaoston kuluvan kalenterivuoden tuloilla kyetään kattamaan kuluvan kalenterivuoden menot.

2.4. Velvollisuus palauttaa tuki

Vastaanottaessaan tukea yleisurheilujaostolta tuen saaja sitoutuu edustamaan Posion Pyrintö ry:tä ja yleisurheilujaostoa niiden edun mukaisesti ja lojaalisti sekä urheilu- ja muiden sääntöjen mukaisesti ja positiivisena esikuvan erityisesti nuoremmille urheilijoille.

Yleisurheilujaostolla on harkintansa mukaan oikeus periä tuen saajalle suorittamansa tuet takaisin, mikäli yleisurheilujaosto katsoo tuen saajan vakavasti rikkoneen urheilun sääntöjä taikka epäurheilijamaisella käytöksellä tai muutoin, myös urheilun ulkopuolisella käytöksellä toimineen siten, että sillä on tai voi olla vähäistä suurempi negatiivinen vaikutus seuran tai jaoksen maineeseen tai toimintaan.


Hyväksytty yleisurheilujaoston kokouksessa 28.12.2015