Kaarlon juoksu la 22.9.2018 klo 12

5.8.2018

Kaarlon juoksun juliste 2018.
Kaarlon juoksun juliste 2018.
Kaarlon juoksun lähtö 2017. Nimikkojuoksunsa isäntä Kaarlo Maaninka numero 18.
Kaarlon juoksun lähtö 2017. Nimikkojuoksunsa isäntä Kaarlo Maaninka numero 18.

Jo kolmannen kerran järjestettävä Kaarlon juoksu Posion Maaninkavaarassa lauantaina 22.9.2018 klo 12 alkaen. Kilpailukeskus Maaninkavaaran entisellä kyläkoululla . Lisätietoa ja ilmoittautuminen: Katso oheinen esite! Reittikartat ja kuvia reitin varrelta yleisurheilu -osiossa.

Jo kolmas Kaar­lon juok­su ki­pais­taan Maa­nin­ka­vaa­ras­sa lau­an­tai­na 22. syys­kuu­ta kel­lo 12 al­ka­en.

Mu­ka­na myös täl­lä ker­taa on ni­mik­ko­ta­pah­tu­man­sa isän­tä, ky­läs­tä läh­töi­sin ole­va, vuo­den 1980 Mos­ko­van olym­pi­a­lais­ten mi­ta­lis­ti Kaar­lo Maa­nin­ka.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vä Po­si­on Py­rin­tö mark­ki­noi Kaar­lon juok­sua kai­ken kan­san lii­kun­ta­ta­pah­tu­ma­na, jos­sa eri pi­tui­set rei­tit voi joko juos­ta tai kä­vel­lä. Mat­koi­na ovat 5, 9 ja 15 ki­lo­met­riä. Jär­jes­tä­jät odot­ta­vat hölk­kä­kan­san läh­te­vän liik­keel­le. Sa­mal­le päi­väl­le ei poh­joi­ses­sa osu mui­ta hölk­kä­ki­so­ja.

KAAR­LON juok­sus­sa on myös ohei­soh­jel­maa.

– Toi­vo­taan, et­tä myös ylei­sö läh­tee liik­keel­le. En­sim­mäi­sen Kaar­lon juok­sun 2016 se­los­ta­nut, Po­si­on tut­tu kä­vi­jä, se­los­ta­ja­le­gen­da Ans­si Kuk­ko­nen saa­puu myös täl­lä ker­taa ki­so­jen kuu­lut­ta­jak­si ja haas­tat­te­li­jak­si. Li­säk­si saam­me vie­raak­si suo­men­ke­ni­a­lai­sen, ta­ka­vuo­sien kes­ki­mat­ko­jen juok­si­jan ja myö­hem­pi­nä vuo­si­na myös kir­jai­li­ja­na ja sa­tu­se­tä­nä mai­net­ta niit­tä­neen Wil­son Kir­wan, ta­pah­tu­maa yh­des­sä Py­rin­nön ylei­sur­hei­lu­ja­os­ton kans­sa puu­haa­va seu­ran pu­heen­joh­ta­ja Erk­ki Aho­la ker­too.

– Suo­meen vuon­na 1997 muut­ta­nut Kir­wa edus­ti Lah­den Ah­ke­raa ja on ai­nut mies, joka on voit­ta­nut sa­mois­sa SM-ki­sois­sa 400, 800 ja 1 500 met­rin juok­sun. Sen li­säk­si hä­nel­lä on usei­ta Suo­men mes­ta­ruuk­sia vies­ti­juok­sus­sa. Wil­son Kir­wa on edus­ta­nut Suo­mea EM- ja MM-kil­pai­luis­sa ja osal­lis­tu­nut usei­siin Grand Prix -kil­pai­lui­hin Eu­roo­pas­sa. Vuon­na 2004 Kir­wa sai Suo­men kan­sa­lai­suu­den. Vuon­na 2008 hä­net va­lit­tiin vuo­den po­si­tii­vi­sim­mak­si suo­ma­lai­sek­si.

KAAR­LON juok­suun saa­puu jäl­leen jouk­ko Po­si­on Py­rin­nön ylei­sur­hei­lun eri­kois­val­men­nus­ryh­mään Jok­ke­rei­hin ai­koi­naan kuu­lu­nei­ta ur­hei­li­joi­ta. Jok­ke­rit ur­hei­li­vat 1970-lu­vun alus­sa Po­si­on Suo­men kar­tal­le. Il­ta­ti­lai­suu­des­sa jul­kis­te­taan Jok­ke­reis­ta ker­to­va kir­ja; Me olim­me Jok­ke­rei­ta. Te­ok­sen ovat toi­mit­ta­neet työ­ryh­mä Erk­ki Aho­la, Rei­no Hä­meen­nie­mi ja Ris­to Ka­ler­mo. Kir­jas­ta on otet­tu pie­ni en­si­pai­nos, jot­ka kaik­ki on jo va­rat­tu lop­puun.

– Jok­ke­rei­hin ai­koi­naan kuu­lu­nut, met­säs­tys­tä har­ras­ta­va Es­ko Hal­me osal­lis­tuu myös ta­pah­tu­maan. Hal­meel­le on va­rat­tu Kaar­lon juok­sus­sa oh­jel­ma­nu­me­ro. Hän ker­too hir­vit­tä­väs­tä ko­ke­muk­ses­taan, jou­tu­es­saan hen­gen­vaa­ral­li­seen ti­lan­tee­seen elo­kuun lo­pul­la 2003 Sal­lan Na­rus­kal­la, jos­sa haa­voit­tu­nut kar­hu hyök­kä­si hä­nen kimp­puun­sa. Kar­hu puri Hal­met­ta use­as­ta koh­taa ja pais­ka­si hä­net kah­des­ti maa­han. Hal­me sel­vi­si ti­lan­tees­ta tä­pä­räs­ti hä­nen vel­jen­sä Mark­ku Hal­meen am­pu­es­sa kar­hun.

Kaar­lon juok­su Maa­nin­ka­vaa­ras­sa 22.9. 2018 klo 12 al­ka­en. Kil­pai­lu­kes­kus en­ti­sel­lä ky­lä­kou­lul­la osoit­tees­sa Val­ta­tie­vii­si 744, Maa­nin­ka­vaa­ra. Li­sä­tie­toa: www.po­si­on­py­rin­to.com/ylei­sur­hei­lu

Il­moit­tau­tu­mi­nen kilpasarjoihin päät­tyy tors­tai­na 20.9. klo 22.00. Kuntosarjaan voi ilmoittautua vielä lauantaina paikan päällä tuntia ennen kilpailun alkamista. Maksu paikan päällä! Il­moit­tau­tu­mi­set: ant­ti.ha­ka­mies@po­sio.fi